Privacy policy

HorseFocus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe om wordt gegaan met persoonsgegevens.

HorseFocus doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Daarom wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. HorseFocus houdt zich te allen tijde aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hieronder valt ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

Dit houdt het volgende in:

 • Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze worden verstrekt (doelen en types van gegevens zijn in deze policy nader beschreven);
 • HorseFocus zal om uitdrukkelijke toestemming vragen indien deze nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Er zullen nimmer persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit uitdrukkelijk noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waartoe ze zijn verstrekt;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot slechts die gegevens welke minimaal noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
 • Door HorseFocus zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens;
 • HorseFocus is op de hoogte van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U zult hierop worden gewezen en deze rechten zullen worden gerespecteerd.

HorseFocus is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van deze Privacy policy hierover vragen heeft dan verzoeken wij u onverwijld contact op te nemen.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door HorseFocus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over opdrachten, afspraken en/of uitnodigingen;
 • uitvoering geven aan een opdracht.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht of afspraak.

Voor bovenstaande doelstellingen kan HorseFocus de volgende Persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • adres (straat, postcode, woonplaats);
 • telefoonnummer(s);
 • email adres(sen);
 • geboortedatum;
 • gegevens van paard(en): onder andere leeftijd, ras, naam en medische historie.

Uw persoonsgegevens worden door HorseFocus ten behoeve van genoemde verwerking opgeslagen voor de periode zolang u klant of leverancier bent van HorseFocus, en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Tevens kan uw naam en gegevens van het paard vermeld worden in nieuwsberichten op social media of website. Dit zal te allen tijde pas plaatsvinden na schriftelijke toestemming per email, whatsapp, messenger of anderszins, waarin uitdrukkelijk afspraken worden gemaakt over de te plaatsen informatie.

Met betrekking tot de persoonsgegevens welke door middel van enige wijze van sponsoring door HorseFocus worden gebruikt op social media of website wordt uitdrukkelijk middels een overeenkomst toestemming gegeven.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan HorseFocus geeft kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Er worden nimmer persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden de noodzakelijke afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

De door u verstrekte gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Daarnaast worden persoonsgegevens gedeeld met derden indien hiervoor schriftelijk toestemming aan HorseFocus is verstrekt.

EU gegevensverstrekking

Er worden nimmer persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) worden alleen verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegevens door ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Beveiliging

Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid wordt gehanteerd op systemen;
 • persoonsgegevens worden geanonimiseerd en er wordt gezorgd voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • er worden backups van persoonsgegevens gemaakt om herstel te kunnen inzetten bij technische incidenten;
 • maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door HorseFocus of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming).

Contactgegevens

HorseFocus
Marinka de Haan
Thorbeckestraat 49
4731 KN Oudenbosch
info@horsefocus.nl
06-46323088